Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

formål

Bevaringscentrets formål er at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med centret. Bevaringscenter Nordjylland kan som fuldt indtægtsdækket virksomhed tilbyde andre offentlige og private kunder samme service efter de regler, som bestyrelsen fastsætter herfor.

 

Der samarbejdes med andre konserveringsværksteder i landet om fordeling og udnyttelse af konserveringsspecialer.

 

Bevaring er et led i kæden
Ifølge den gældende "Lov om museer" har de danske museer fem hovedopgaver; nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. De fem opgaver hænger sammen som led i en kæde og udgør tilsammen den proces, der skaber museernes samlinger, skaber ny viden og gør den tilgængelig. Et vigtigt led i denne kæde er bevaring.

 

Eksempel: en arkæologisk jernkniv
Mange forestiller sig, at de arkæologiske fund ligger i jorden og glimter fornøjet til arkæologen. I virkeligheden erkendes genstandene i felten ofte blot som en klump af rust og sand. Uden behandling vil genstanden fortsat nedbrydes ved kontakt med luftens ilt. Det kan ende med, at genstanden går i stumper og stykker, fordi jern-ilter fylder mere end metallisk jern. Genstanden kan tilsidst ende som fragmenter i bunden af en kasse. På værkstedet bliver rustklumpen røntgenfotograferet, udgravet og afrenset og endelig fysisk og kemisk stabiliseret. Først herefter er den klar til arkæologens videnskabelige bearbejdning og til udstilling eller magasinering.

 

Bevaringsarbejdet sikrer genstandenes fysiske overlevelse og sætter dem i en stand, hvor de kan bruges til forskning og udstilling. Ofte kan konservatorerne desuden supplere kultur- og kunsthistorikernes undersøgelser med tekniske og materialemæssige oplysninger og dermed bidrage til forståelsen af genstandene.

 

Hvad omfatter "bevaring", hvorfor fælles værksted?
Desværre er bevaring en besværlig størrelse. Bevaring omfatter både det forebyggende arbejde med sikring af passende opbevarings- og udstillingsforhold, dels de egentlige konserverings og restaureringsarbejder, hvor den enkelte genstand behandles. Alt dette kræver både uddannet personale, lokaler og udstyr, og det er klart, at det er for stor en mundfuld for de fleste af de nordjyske museer. Men museumsgenstande skal jo bevares; det siger loven, og bevaringsarbejdet er samtid grundlaget for andre af museernes opgaver. Derfor er der god mening i at etablere et fælles bevaringscenter, som kan betjene alle museerne i et område.

 

Centeret er altså en del af løsningen på et problem, som museerne er fælles om, nemlig bevaringsopgaven. Den del af løsningen, som vi ikke direkte selv kan bidrage med, f.eks. etablering af gode magasiner, hjælper vi museerne med gennem rådgivning og vejledning. På denne måde indgår vi som et vigtigt led i museernes arbejde med at udforske og formidle historien. Det fælles center er en relativt billigere og mere effektiv måde at få løst sine bevaringsproblemer på, og det er da også en model, som bliver mere og mere udbredt i Danmark. For at det skal fungere tilfredsstillende er det nødvendigt med en god løbende dialog mellem centeret og museerne, og det er vigtigt, at centeret kan afsætte arbejdsmæssige ressourcer til dette formål.

 

Faglig bredde, faglig kvalitet
På et fælles center er der mulighed for at ansætte fagkonservatorer med forskellige specialeområder, så museerne kan tilbydes hjælp til en bredere gruppe af opgaver. Den faglige bredde er også både inspirerende og nyttig for de ansatte, som kan lære af hinanden og hjælpe hinanden med komplicerede opgaver. Desuden udnyttes inventar og udstyr mere optimalt, når man er flere om at dele det.

 

Jordfundet middelalderlig hestesko fra Aalborg. Delvist afrenset. Aalborg Historiske Museum.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.